Onderwijsvakken

Wat leer je hier?

• Wie is God? Drie-eenheid?
• Overzicht over het Oude Testament
• Overzicht over het Nieuwe Testament
• Christus in het Oude Testament
• Wat is de kerk/gemeente?
• Het belang van kerkgeschiedenis
• Wat zegt de Bijbel over de toekomst?
• Bijbels pastoraat
• Evangelisatie / Zending
• Wapens tegen Bijbelkritiek
• Een scala van belangrijke thema's uit de Bijbel

Het hoofdthema van de dag is steeds de bestudering van een Bijbelboek, zodat ieder een globaal overzicht van Gods Woord zal krijgen. 's Middags wordt een onderwerp wat uitvoeriger bestudeerd.


Extra Modules Oude Talen
• Basiscursus Nieuwtestamentisch Grieks (eerste en tweede jaar)
• Basiscursus Hebreeuws (derde en vierde jaar)

Voor deze modules dient men zich apart aan te melden. Het is ook mogelijk om zich alleen voor deze module(s) aan te melden (zie 'Aanmeldingsformulier').