Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname

1. Aanmelding en betaling - De cursusbijdrage voor het dagprogramma wordt alleen besteed aan: huur, cursusmateriaal, koffie/thee/fris en de maaltijd van de studenten en docenten. De kosten die de docenten maken, zullen worden gedekt d.m.v. een collecte tijdens het dagprogramma. Het verschuldigde bedrag zal bij jaarlijkse betaling volledig overgemaakt zijn op het hieronder genoemde IBAN uiterlijk een week voor de aanvang van de cursus. Bij de betaling is het nodig te vermelden: 'ZBS - Zwolle' én de naam van de deelnemer.

2. Degenen die zich opgegeven hebben (hierna 'deelnemers') voor de Zaterdag Bijbel Seminars kunnen iedere maand (10 maanden in het jaar) de cursussen volgen waarvoor zij zich opgegeven hebben. Zij krijgen bericht via e-mail dat zij ingeschreven zijn, waarbij zij ook een persoonlijke inlogcode ontvangen die hen in staat stelt de audio-opnames van voorgaande cursussen te horen.

3. Deelname geschiedt voor slechts één jaar tegelijk. Wil men ook de volgende jaren deelnemen, (wat wij aanraden!), dan moet men zich voor elk volgend cursusjaar van de achtereenvolgende jaren opnieuw opgeven.

4. Tijdens het jaar kan - als er plaats is - een nieuwe deelnemer instromen, alleen na e- mailcontact.

5. Echtparen die vanwege hun gezinssituatie 'om-en-om' de cursus willen volgen, hoeven slechts voor één persoon te betalen. Degene die niet aanwezig was, kan de opname beluisteren, die via de inlogcode op het gesloten deel van de website te downloaden is.

6. Bij voldoende deelname zullen de Zaterdag Bijbel Seminars beginnen op de eerste zaterdag van de maand september en eindigen op de eerste zaterdag van juni daarop volgend.

7. Zijn er niet voldoende deelnemers ingeschreven op 15 augustus voorafgaand aan de cursus, dan gaan de Zaterdag Bijbel Seminars helaas niet door. Het volledige reeds betaalde cursusgeld zal dan zo spoedig mogelijk teruggestort worden op de rekeningen van de deelnemers die betaald hebben.

8. Zijn er meer deelnemers dan wij kunnen plaatsen, dan hanteren wij een wachtlijst. Degenen die zich op later tijdstip aangemeld hebben, zullen ingelicht worden als er een plaats vrij komt.

9. Annulering:
a. In geval een deelnemer annuleert binnen één week voordat de cursussen beginnen, ontvangt deze 90% van het cursusgeld retour, wegens reeds gemaakte voorbereidende kosten. Meldt iemand zich tijdens de cursus af, dan vervalt het recht op teruggave. Dit is nodig, omdat de docenten reeds gepland zijn en er ook kosten gemaakt zijn.
b. Als er vanwege ernstige medische redenen verdere deelname aan de cursussen onmogelijk wordt, dan zullen uiteraard de reeds gestorte bijdragen gerestitueerd worden. Deze regeling geldt alleen voor de complete cursus en niet voor een of meer zaterdagen.
c. Verzuimde zaterdagen kunnen niet verrekend worden met kosten voor toekomstige cursusdagen. Ook is er geen restitutie mogelijk bij kortdurende ziektes (bijv. 'een griepje').

10. Wanneer iemand het dagprogramma graag wil volgen, maar de financién vormen een verhindering, dan is het goed om dit liefst schriftelijk kenbaar te maken. Er wordt dan een mogelijkheid gezocht om toch aan de Zaterdag Bijbel Seminars deel te kunnen nemen. Dit geldt niet voor de Extra Module Oude Talen.

11. Verantwoordelijkheid - Het bestuur van Stichting Titus (gegevens zie onder) is verantwoordelijk voor deze Zaterdag Bijbel Seminars en zal beslissen in geval een van bovenstaande voorwaarden niet toepasbaar is op enige situatie. Afspraken hierover moeten schriftelijk plaatsvinden.

12. Uitvoering - Het bestuur van Stichting Titus heeft een groep coördinatoren, de zgn. ‘stuurgroep’ belast met de uitvoering en de dagelijkse gang van zaken.

Stichting Titus
Zaan 14
NL-8032 AG Zwolle
Bankrelatie van Stichting Titus:
NL11 INGB 0008974941 t.n.v. Titus ZBS - Zwolle
Giften voor de seminars zijn welkom op dit zelfde bankrekeningnummer, o.v.v. 'gift ZBS - Zwolle'.